kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Haridus  
 
Haridus
Lasteaed Muumioru
Tilsi Põhikool
Vana-Koiola kool
 
 
Haridus

HARIDUSASUTUSTE  EESKIRJAD  JA  KORRAD


Haridusasutuste hoolekogu liikmete valimise kord

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Laheda valla munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused

Tilsi Põhikooli põhimäärus

Tilsi Lasteaia Muumioru põhimäärus

 

Laheda vallas on alates 01.09.2010 Tilsi Põhikool. Vana-Koiola kool töötas 1926-2010 aastani.

Põhikoolis õpib 01.09.2010.a. seisuga 95 õpilast. Põhikool on elujõuline ning õpetajad on hea kvalifikatsiooniga. Erivajadustega lapsed saavad õppida lihtsustatud õppekava järgi Kulliveride klassis. Kool on muutunud külaelu keskuseks ning seal on lastel võimalus käia erinevates hea tasemega huvialaringides.

Esiletoomist väärib õpilaste füüsiliseks arenguks soodsate võimaluste loomine. Teistele õppeasutustele on eeskujuks just õpilaste suunamine sportlike ja tervislike eluviiside omandamisele. Esiletoomist väärib ka õppeasutuses läbiviidav isamaaline kasvatus, mille tulemuslikkust näitavad mitmed tunnustused Eesti Kaitseliidult, tänukiri vastava töö eest maavanemalt, õpilaste tulemusliku esinemise eest Kodutütarde ja Noorkotkaste üritusel.

Aastast 2000 tegutseb vallas Põlvamaa noorim lasteaed Muumioru, mis asub vallakeskuses Tilsis. Lasteaias on sõime- ja aiarühm kus käib 01.09.2010 a. seisuga 38 last vanuses 2-7 aastat neist sõimerühmas 18 last ja aiarühmas 20 last.

Vallakeskuses asub Tilsi lastekodu, mis rajati juba 1921. aastal. Tilsi Lastekodu on tuntud oma hea maine poolest üle Eesti. Lastekodus on 65 kohta, mis seisuga 01.09.2010 a.  Lapsed on vanuses 3-21 aastat ja on jaotatud 5-ks pereks. Lastest 60% on 12-16 aastased. Lastekodus on 35 töötajat.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus